Disclaimer

Cé yes

Eenmanszaak Cé yes, met KvK-nummer 81655975 hierna te noemen 'Cé yes' wil u hartelijk welkom heten op www.ce-yes.com ( “website” ). Door van deze website gebruik te maken stemt u automatisch in met deze disclaimer. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De teksten en inhoud van de website kunnen ten alle tijden aangepast worden door Cé yes, zonder voorafgaande mededeling. De inhoud van deze website is door Cé yes zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Cé yes zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Cé yes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website of op andere websites die naar de website van Cé yes verwijzen of voor informatie die zonder voorafgaand overleg met Cé yes op de website van Cé yes wordt geplaatst door derden. Handelingen die u op basis van deze website of de door Cé yes verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Cé yes tot stand komen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cé yes het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cé yes. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@ce-yes.com aanvragen. Mocht het zo zijn dat Cé yes per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het eventuele gebruik van artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, dan worden deze direct van de website verwijderd, zonder dat Cé yes verplicht is tot enige schadevergoeding. Indien u een klacht heeft, dan hoort Cé yes dat graag. Stuur uw klacht naar info@ce-yes.com.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Cé yes op de website: www.ce-yes.com

Versie maart 2021