Algemene voorwaarden

Cé yes

Definities
Cé yes: gebruiker en opdrachtnemer van deze voorwaarden te weten Celine Wilke, handelend onder de naam Cé yes, wonende te 2023DD Haarlem aan de Santpoorterstraat 50rd en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 81655975

Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of huwelijksreis, of in wiens naam Cé yes een bruiloft, verloving of huwelijksreis organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier: onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Cé yes te organiseren bruiloft, verloving of huwelijksreis.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cé yes geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cé yes niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
- mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
- een dag of dagen van nationale rouw;
- natuurrampen;
- contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
- overheidsbesluiten;
- werkstaking;
- ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Cé yes;
- sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
- epidemieën of pandemieën

1 Artikel 1 - De Opdracht

1.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Cé yes, en Cé yes aanvaardt de opdracht tot dienstverlening zoals toegelicht in de overeenkomst, hierna te noemen; (de “Opdracht”).
1.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.3 van deze overeenkomst is Cé yes vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
1.3 Cé yes is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren. Cé yes heeft het recht om de Opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en mits Opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.


2 Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Cé yes niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.3 De Overeenkomst tussen Cé yes en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Cé yes van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.
2.4 Indien Cé yes op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Cé yes gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
2.5 In geval de Overeenkomst tussen Cé yes en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3 Artikel 3 – Medewerking door de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Cé yes overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Cé yes gewenste vorm en wijze aan Cé yes ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Cé yes onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cé yes ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Cé yes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cé yes bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Cé yes noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Cé yes in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Cé yes in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Cé yes schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
3.7 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een maaltijd voor Cé yes en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Cé yes is gelegen dan zal Cé yes de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Cé yes en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
3.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan Cé yes tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Cé yes.
3.9 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd en Cé yes hiervan op de hoogte te zijn gesteld. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Cé yes hiervoor een bedrag van € 100,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

4 Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Cé yes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren.
4.2 Cé yes is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Cé yes van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 6.1.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cé yes het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.4 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.5 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.3, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Cé yes overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Cé yes om de opdracht correct uit te voeren.

5 Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Cé yes de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Cé yes behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Cé yes is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag Cé yes het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Cé yes, dat in redelijkheid niet van Cé yes mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Cé yes zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Cé yes zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Cé yes daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6 Artikel 6 Betaling

6.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Cé yes anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt een maand voor de Opdracht een tweede factuur voor de 40%, gebaseerd op het definitieve budget. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de Opdracht, ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Bij de diensten trouwadviesgesprek en huwelijksreis plannen wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Cé yes is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Cé yes op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Cé yes behoudt zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.
6.5 Voorts is Cé yes gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.
6.6 Indien Cé yes hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

7 Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cé yes. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cé yes in staat is adequaat te reageren.
7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Cé yes de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal Cé yes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid.

8 Artikel 8 Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1 Cé yes heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Cé yes kan schaden.
8.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Cé yes gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cé yes op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cé yes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Cé yes gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen:
a. 15 % van het overeengekomen bedrag bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt;
b. 80% van de totale som van de opdracht bij opzegging van twaalf tot vier weken voor de Opdracht;
c. 90% van de som van de opdracht bij opzegging één tot vier weken voor de Opdracht;
d. 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de Opdracht.
8.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cé yes, zal Cé yes in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
8.6 Indien de Opdracht om welke reden dan ook door opdrachtgever wordt verplaatst naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met Cé yes. Voor verplaatsing naar het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 50% extra van de minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie).
8.7 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan opdrachtgever een bewijs levert aan Cé yes, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Het bruidspaar blijft anders immer aansprakelijk en dan gelden de annuleringsvoorwaarden conform artikel 8.4.

9 Artikel 9 Aansprakelijkheid


9.1 Indien Cé yes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Indien Cé yes aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag van € 2.500,–
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cé yes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cé yes toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 Cé yes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Cé yes gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cé yes.
9.6 Cé yes is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.
9.7 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Cé yes onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Cé yes voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
9.8 Cé yes is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Cé yes of derden.

10 Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Opdrachtgever vrijwaart Cé yes voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Cé yes onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Cé yes en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Cé yes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Cé yes voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.3 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.5.
10.4 Indien opdrachtgever aan Cé yes informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11 Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Cé yes niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
11.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Cé yes op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet Cé yes bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
11.3 Voor zoveel Cé yes ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cé yes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12 Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Cé yes gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Cé yes zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cé yes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13 Artikel 13 Geschillen

13.1 Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)commissie.
13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de (branche) commissie te beslechten.

14 Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank Haarlem, Nederland.Download als pdf